ประวัติความเป็นมาของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

– ปี พ.ศ.2497 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ได้รับการก่อตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นครั้งแรก โดยมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497
– ปี พ.ศ.2495 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ ปรับโครงสร้างครั้งที่ 7 ตาม พ.ร.ฏ.จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2495 (ประกาศ รจ.เล่ม 67 หน้า 558–559 และ 565 วันที่ 6 มิถุนายน 2493) โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ
– ปี พ.ศ.2508 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ 8 ตาม พ.ร.ฏ.จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กองกำกับการ 5 กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ
– ปี พ.ศ. 2519 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณที่ตั้งเดิมมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่บนที่ราชพัสดุหมายเลข รน.46 เลขที่ 71/10 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสะพานปลา) ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื่องจากสถานที่ทำการเดิมคับแคบ และมีสภาพทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามเวลา ไม่เหมาะสมในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 37.9 ตารางวา เป็นอาคารที่ทำการเรื่อยมา

– ปี พ.ศ.2537 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ ปรับโครงสร้างครั้งที่ 9 ตาม พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 เป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ อยู่ในราชการบริหารส่วนกลาง โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองเปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง เป็นด่านระดับ 3 ซึ่งมีสารวัตรเป็นหัวหน้า สังกัด กองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ
– ปี พ.ศ.2540 มติ อ.ก.ตร.ตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2540 เมื่อ 22 พ.ค.2540 อนุมัติให้ตัดโอนและปรับระดับตำแหน่งข้าราชการตำรวจใน กองตรวจคนเข้าเมือง 3 จำนวน 31 ตำแหน่ง แบ่งเป็นปรับด่านระดับ สว. เป็น ด่านระดับ รอง ผกก. จำนวน 6 ตำแหน่ง และปรับหัวหน้าด่านระดับ รอง สว. เป็น สว. จำนวน 25 ตำแหน่ง ซึ่ง ด่าน ตม.ระนอง ได้รับการปรับจาก ด่านระดับ สว.เป็นหัวหน้า(ระดับ 3) เป็น ด่านระดับ รอง ผกก. เป็นหัวหน้า (ระดับ2)

– ปี พ.ศ.2541 พ.ร.ฎ. โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2541 (ประกาศ รจ.ฉบับพิเศษ เล่ม 115 หน้า 15 วันที่ 16 ตุลาคม 2541) ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง เป็นหน่วยในสังกัด กองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ปี พ.ศ.2548 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปรับโครงสร้าง ครั้งที่ 10 ตาม พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 (ประกาศ รจ.เล่ม 122 หน้า 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2548) มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 แบ่งส่วนราชการในสังกัด กองตรวจคนเข้าเมือง 3 เดิม เป็นศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาค และ ด่าน ตม.ระนอง เป็นหน่วยในสังกัด ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
– ปี พ.ศ.2550 มติ ก.ตร. ครั้งที่ 14/2550 กำหนดให้ตำแหน่ง รอง ผกก. ที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านในสังกัด สตม. จำนวน 6 ด่าน เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น สารวัตรใหญ่ หัวน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง จึงเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งเป็น สารวัตรใหญ่ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง
– ปี พ.ศ.2552 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปรับโครงสร้าง ครั้งที่ 11 ตาม พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประกาศ รจ. เล่ม 126 หน้า 2 ลงวันที่ 6 กันยายน 2552) มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองถูกกำหนดให้มีฐานะเป็น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง และศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้เดิมถูกปรับเป็น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานที่ตั้งและการปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน
ตาม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 126 ตอนที่ 65 ก เรื่อง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุหมายเลข รน.46 เลขที่ 71/10 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสะพานปลา) ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง